javni-poziv-organizacijama-civilnog-drustva-za-predaju-predloga-projekata-u-sklopu-projekta-regionalni-program-lokalne-demokratije-na-zapadnom-balkanu-reload

U kategoriji Društvo, Kuršumlija, Poslednje Vesti. Autor Milen Đorđević 19 mar 2019 KURŠUMLIJA- ReLOaD je regionalni projekat koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Zapadnom Balkanu (u Albaniji, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji.) Opština Kuršumlija poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Republike Srbije da dostave predloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opštine Kuršumlija iz sledećih prioritetnih oblasti: 1. PODRŠKA MARGINALIZOVANIM GRUPAMA GRAĐANA: Unapređenje položaja starih, osoba sa invaliditetom i građana u stanju socijalne potrebe Razvoj programa za unapređenje kvaliteta života Roma Razvoj postojećih i uspostavljanje novih inovativnih usluga socijalne zaštite za sve marginalizovane kategorije društva 2. MLADI: Kultura i kreativnost mladih Podrška programima koje sprovode OCD za unapređenje kvaliteta života mladih 3. EKONOMSKI RAZVOJ: Razvoj programa za unapređenje turističke ponude Podrška ekološkim inicijativama i projektima Ruralni razvoj Podrška domaćoj radinosti i promocija proizvoda iz ruralne sredine Afirmacija i promocija kulturne baštine, kreativnih i kulturnih sadržaja Očuvanje kulturno istorijskih lokaliteta Sredstva za odobrene projekte iznosiće od 5 000 do 35 000 evra (protivvrednost u USD po važećem UN kursu). UNDP zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni predlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume. Dužina trajanja svakog projekta može biti od 6 do 9 meseci. Izabrani projekti trebalo bi da se sprovedu u periodu od jula 2019. do marta 2020. godine. PRAVO UČEŠĆA: Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD-ove u skladu s važećim zakonskim propisima u Republici Srbiji. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za prijavu i kriterijumima za finansiranje projekata mogu pronaći u smernicama za podnosioce projekta u okviru javnog poziva. PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE: Dokumentacija za prijavu na Javni poziv opštine Kuršumlija može se preuzeti od 19.03.2019., na sajtu opštine Kuršumlija, slanjem zahteva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: privreda@kursumlija.org ili lično preuzimanjem u: kancelariji br. 23, Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija. Pitanja se mogu postavljati do 25.04.2019.god. Odgovori na pitanja biće dostavljeni u pisanoj formi u roku od 3 radna dana od prijema. Odgovori na pitanja će zbog transparentnosti biti prosleđeni svim potencijalnim podnosiocima predloga projekta ili će biti javno objavljeni na veb stranici lokalne samouprave. INFORMATIVNE I MENTORSKE SESIJE Info-sesija (dan otvorenih dana) za sve zainteresovane organizacije biće održana 21.03.2019. u skupštinskoj Sali opštine Kuršumlija, Proleterskih brigada bb, u periodu od 12 do 15 časova, kako bi se predstavila pravila i uslovi poziva. U toku trajanja javnog poziva biće organizovana mentorska podrška koja će biti otvorena i javna, a datum i mesto će biti objavljeni sa sajtu lokalne samouprave. Takođe, Pregled najčešćih grešaka u prijavi na prošli javni poziv je dostupan sa ostalim dokumentima za prijavu. Ovaj dokument, kao i dokument Često postavljena pitanja, imaju za cilj da spreče slične pravljenje uobičajenih grešaka pri prijavi na ovaj javni poziv. PREDAJA APLIKACIJA: Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtevanom dokumentacijom) mora se dostaviti u tri (3) primerka u štampanoj formi i jednom u elektronskoj formi (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedeljak-petak), u periodu od 7 do 15 sati. Sa naznakom „Za javni poziv“: Opština Kuršumlija, Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija. Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni predlog, pregled budžeta, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije). Rok za predaju aplikacija je 29.04.2019.god. u 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja pre zvaničnog isteka roka. Spoljašnja strana koverte mora da sadrži naziv poziva za predaju predloga projekata, puno ime i adresu podnosioca projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati pre zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u LS će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali predloge projekata, bilo da su prihvaćeni ili odbijeni, biće obavešteni najkasnije 3. juna 2019. Rezultati će biti objavljeni na veb stranici opštine Kuršumlija http://kursumlija.org, kao i na oglasnoj tabli opštine. Dokumenta za preuzimanje: Smernice za aplikanteAneks 1. Predlog projektaAneks 2. Budžet projektaAneks 3. Logička matricaAneks 4. Plan aktivnosti i promocijeAneks 5. Administrativni podaci o podnosiocu projektaAneks 6. Finansijska administrativna formaAneks 7. Izjava o ispunjenosti uslovaAneks 8. Izjava o nepostojanju dvostrukog finansiranjaAneks 9. Izjava o partnerstvuAneks 10. Obrazac biografijeAneks 11. Izjava o dostupnostiAneks 12. Lista za proveruInformacije o čestim greškama, slabim tačkama i preporukama za organizacije civilnog društva Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=463270 19 mar 2019. Komentari na vestima starijim od 7 dana su zatvoreni RSS 2.0. Vi možete ostaviti vaš komentar