U kategoriji Društvo, Kuršumlija, Poslednje Vesti.

  KURŠUMLIJA- Na osnovu člana 39., stav. 1, tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. Glasnik RS“ br. 87/18), člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. Glasnik RS“ br. 129/07, 83/014-dr. zakon, 101/016-dr. zakon i 47/018), a na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Kuršumlija, Predsednik opštine Kuršumlija, dana 07.06.2019. godine donosi:

  O D L U K U

                   PROGLAŠAVA SE vanredna situacija na delu teritorije opštine Kuršumlija, od 07.06.2019. godine od 10,15 časova, sledećim Mesnim zajednicama:

                  – Žuč,

                  – Merćez,

                  – Lukovo,

                  – Ivan Kula i

                  – Grabovnica.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom listu opštine Kuršumlija“.

  O b r a z l o ž e nj e

                  Na vanrednoj sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Kuršumlija koja je održana dana 07.06.2019. godine, razmatrano je stanje nastalo na području opštine Kuršumlija zbog neočekivane elementarne nepogode.

            Nakon obrazloženja Komandanta štaba o nastaloj situaciji i potrebe za preduzimanje mera u pojedinim oblastima, Štab je predložio Predsedniku opštine da donese Odluku o proglašenju vanredne situacije na delu teritoriji opštine Kuršumlija.

                  Na osnovu izloženog doneta je Odluka kao u dispozitivu.

                                                                                                    PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                  Radoljub Vidić, dipl. ecc

  Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=467523