U kategoriji Blace, Društvo, Poslednje Vesti. BLACE- Srednja škola „ Blace“ dala je oglas za javnu prodaju silažnog kukuruza. Oglas: Kukuruz se nalazi u K.O. Barbatovac u ukupnoj površini od 09.00,00 hektara. Procenjeni prinos 20 tona /ha. Početna cena je 3,00 dinara po kilogramu. Licitacioni korak je 0,05 dinara. Na licitaciji mogu da učestvuju sva pravna i fizička lica koja polože kauciju od 10% procenjene vrednosti kukuruza, odnosno 54.000,00 dinara i blagovremeno se prijave za javnu prodaju od 12:00 sati 20.08.2019.godine. Javna prodaja će se održati istog dana sa početkom u 13:00 sati. Kupljeni kukuruz kupac je dužan da isplati u celosti odmah po preuzimanju odnosno u roku od 5 (pet) dana od preuzimanja. Pročitajte i…  Od sutra pojačana kontrola policije, angažovali sve raspoložive uređaje za merenje brzineTroškovi siliranja i transporta padaju na teret kupca. Ako izabrani kupac odustane od kupovine, prodavac zadržava uplaćenu kauciju. I Uslovi prodaje Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica osim članova komisije za prodaju, a ponuđač je dužan u ponudi da navede sledeće podatke: -pravna lica: – Naziv i sedište, matični broj i pib; -ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje i njegov potpis; -overenu fotokopiju Rešenja o registraciji; -overeno punomoćje kojim se predstavnik pravnog lica ovlašćuje da učestvuje u nadmetanju u ime pravnog lica; -overenu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa; -dokaz o uplaćenom depozitu; -broj računa za vraćanje depozita. – fizička lica: -ime i prezime; -adresu, jmbg i potpis; -izjavu o prihvatanju svih uslova iz Oglasa; Pročitajte i…  Sećanje na Bratislava!-dokaz o uplaćenom depozitu; -broj računa za vraćanje uplaćenog depozita. II Dodatne informacije Sve potrebne informacije o potrebnim podacima možete dobiti putem telefona 027/371-533 i 027/371-315, ili lično u Srednjoj školi u Blacu.     Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=470374